روابط عاطفی یا به زبان ساده‌تر عشق و عاشقی در زمان کنکور ممکن است خیلی از کنکوری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این روابط عاطفی یا قبل از ورود به سال کنکور ایجادشده است یا در حین زمان کنکور ایجاد می‌شود. این روابط یا پسرها یا دخترها و گاهی اوقات هردو را به دلیل