نوجوانی

دوره نوجوانی و بلوغ، دوره ای است که فرد کودکی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جدیدی از زندگی خود می شود. همچنین دوره ای بين کودکی و بزرگسالی که طول مدت آن بر حسب فرهنگ ها و محيط های مختلف، متفاوت است و حدوداّ از 11 تا 20 سالگی ادامه دارد. دوره نوجوانی، حد فاصل بين کودکی و جوانی یا دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است و این انتقال در تمامی زمينه های رفتاری، اخلاقی، عاطفی و اجتماعی صورت می گيرد و فرد خواستار تغيير حالت و خلق و خوی کودکانه است. نوجوانی و جوانی یكی از مهم ترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود. در این دوره فرد به بلوغ می رسد و در پی کشف هویت خود می باشد. بنابراین ابتدا باید به خودشناسی در روانشناسی فردی دست یابد.

هر یك از این تغييرات می تواند یك عامل بحران زا برای نوجوان محسوب گردد. بلوغ و بحران هویت بدون شك مهم ترین آسيب اجتماعی ایران است که در این دوره نمود پيدا می کند.برای جلوگیری از اینگونه آسیب ها حتما به یک مشاور خوب مراجعه فرمایید تا بتواند به فرزندان شما کمک کند تا این دوره را به خوبی طی کنند.