خشونت و عصبانت و چگونگی پاسخ به آن

خشونت و عصبانیت یک احساس است که در هر فرد ممکن است بنا به شرایط مختلفی به وجود می آید. این احساس در ادامه میتواند منجر به خشونت که یک عامل رفتاری است. حال ممکن است این واکنش رفتاری به صورت کلامی باشد یا جسمانی که شدت خشم و عصبانت میتواند این مسله را تعیین نماید. معمولا افراد یا در مورد خود به خشم و عصبانیت می رسند یا در مورد دیگران اگر این امر متوجه خودشان باشد در دراز مدت باعث مشکلاتی چون افسردگی می شود و اگر در مورد دیگران باشد نیز صدمات روحی و جسمی را برای آنها به وجود خواهد آورد. مطالعه در راستای روانشناسی فردی می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
اگر نتوان خشم و عصابنیت را کنترل کرد مسلما اعمال جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت از جمله این اعمال میتوان به ضرب و شتم دیگران، تخریب اموال و اقدام به اعمال بسیار خطر ناک مانند آدم کشی و غیره اشاره کرد. اما باید در نظر داشت که اینگونه رفتارها توجیه پذیر نیست و باید راهی یافت تا آن را کنترل کرد.