مشاوره اختلال جنسی

شیوع اختلالات جنسی

سلامت جنسی، حاصل تعامل عوامل عروقی، عصبی و هورمونی بوده و تحت تأثير عوامل فردی، روابط بـين فـریي، سـنت هـاي حـاکم بـر خانواده و اجتماع، فرهنگ و مذهب قرار ميگيرد، اين اختلالات جنسي در جوامع مختلف شيوع متفاوتی دارد و گاهی نیاز است تا افراد به مشاوره اختلال جنسی بپردازند.

به علاوه نوع مطالعـه، نحـوه انتخاب نمونه، باورهاي قوميتي در زمينه مسائل جنسي و روش انجام مطالعه ميتواند تاثیر شگرفي بر برآورد شيوع ايـن اخـتلالات داشـته باشد.

اختلال جنسی در زنان و مردان یک اختلال بسیار شایع است که منجر به دیسترس شخصی زیادی می شود و ممکن است بر کیفیت زندگی تأثیر داشته باشد. بنابراین ابتدا باید خود را بشناسیم و مطالعاتی در زمینه روانشناسی فردی داشته باشیم.

مشاوره و درمان اختلال جنسی و زناشویی

در مطالعات انجام شده در ایالات متحده 51% زنان به این اختلالات مبتلا می باشند. همچنین در مطالعه دیگری نشان داد که  67 % از زنان به برخی از انواع اختلالات عملکرد جنسی مبتلا هستند.

یک بررسی کلی بر روی 1700 زن و 1500 مرد در سنین 59-18 سال نشان داد که اختلال عملکرد جنسی در زنان شایع تر از مردان است. طبق مطالعه ای در ایران: 50 %از درخواست های طلاق در ارتباط با مشکلات جنسی است.

نتایج این مطالعه مبين آن بود که اين اختلالات با طول مدت ازدواج، ميزان جذابيت در منظر همسر، وضعيت کلی زندگی زناشويي و توان بيان تمايلات جنسی به همسر ارتباط دارد. همچنین اختلالات جنسی در بين زنان ایرانی شیوع قابل توجه اي دارد.

برای تماس با مشاور کلیک کنید