آثار و پیامدهای طلاق

آثار و پيامدهاي طلاق می‌تواند عوارضي را از یک‌سو براي زنان و مردان و از سوي ديگر براي فرزندان به همراه داشته باشد. طلاق تأثيرات منفي و مخربي را روي زوجين می‌گذارد. اولين اثر آن درماندگي و استيصال فرد است چراکه روزي آن‌ها تمام‌قد خودشان و خانواده نشان با عشق و علاقه براي ازدواج حاضرشده‌اند حال به طلاق و جدائي انجاميده و معمولاً فرد در اين حالت احساس درماندگي می‌کند و ديگر تمايلي به انجام فعالیت‌های اجتماعي ندارد؛ و عملكرد فرد براي مدتي مخل خواهد شد. لذا در این مطلب آثار و پیامدهای طلاق بر مردان، زنان و فرزندان بررسی می‌شود.

زنان بعد از طلاق با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟

افسردگي و پرخاشگری حالاتی است که معمولاً افراد در مواجهه با ناكامي تجربه می‌کنند؛ معمولاً واكنش زنان به پديده طلاق افسردگي است. زن احساس گناه شديد در قبال آينده فرزندانش را تجربه می‌کند و خود را سرزنش می‌کند و نگران آينده فرزندانش است.مشــكلات اقتصــادي و معيشــتی یکی دیگر از آثاری است که بعد از طلاق معمولاً خانم‌هایی که مستقل می‌شوند يا به خانواده پدري رجوع می‌کنند با آن مواجه شوند. تن دادن بــه ازدواج‌های موقت و يا خــارج از عرف اجتماعي نیز یکی دیگر از عواقب طلاق است. پذيرش نقش‌های چندگانه و تعدد نقش‌ها اگر زن به خانه پدرش بازگردد استقلال خود را از دست می‌دهد مثل گذشته بيشترين نقش و مسئوليتش در قبال همسر و فرزندش نيست بلكه پدر مادر و ديگر اعضاء اضافه‌شده و همچنين در صورت ازدواج و داشتن فرزند از جانب همسرش مسئوليت تربيت فرزندان او  نيز با وي خواهد بود.

 • كاهش رضايت از زندگي
 • روي آوردن به آسیب‌هایی همچون: خودكشي، اعتياد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناســبات و تعاملات اجتماعي،
 • مشــكلات جنســي و روي آوردن به انحرافات جنســي و فساد اخلاقي،
 • مشكلات ناشــي از عدم حضانت فرزندان، دل‌تنگی و نگرانی‌های وي براي تربيت فرزندان
 • از دست دادن ســلامت رواني و جســمي
 • بدبيني نسبت به همه‌چیز فرد در ضمير ناخودآگاهش افكار منفي توليد می‌کند دچار ترديد در تصمیم‌گیری است حتي در کارهای كوچك روزمره و افكار پارانوییدی دارد نسبت به جنس مخالف.
 • كاهش فرصت‌های ازدواج
 • مشكل دوگانگي نقش داشتن در صورت داشتن فرزند و حضانت هم نقش مادر و هم نقش پدر را ايفاء كردن دو نقشي كه در متناقض باهم هستند و معمولاً درآن‌واحد هم مادر باشي و هم پدر بسيار مشكل است.
 • بيم از آينده مبهم بودن آيندش و هراس تنهائي، ترس‌هایی از اين قبيل كه آيا می‌توانم در آينده خودم رو پيدا كنم و كنترل امور وزندگی را دستم بگيرم و …

مواردي كه به آن اشاره كرديم ازجمله آثار و پيامدهايي اســت كه زنان مطلقه با آن درگیر هستند.

مشاوره

مردان بعد از طلاق با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟

فشارهاي روحي و رواني؛ مردان معمولاً در مواجهه با اين پديده دچار احساس ضعف در توانمندی‌های خود شده و غروران می‌شکند و احساس می‌کنند مردانگی‌شان زير سؤال رفته و احساس ناتواني می‌کنند.

 • كاهش اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس و پائين آمدن سطح احساس خود ارزشمندی و خودباوري.
 • نااميدي، يأس حرمان و افسردگي.
 • كاهش فعالیت‌های اجتماعي
 • احساس تنهائي
 • ابتلا به انواع آسیب‌ها مثل اعتياد به مواد مخدر، الكل، اختلالات رفتاري، خودكشــي، فحشــا و انحرافات جنســي و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری‌های عفوني و ويروسي
 • از دست دادن پيوندها و همبستگي با خانواده، طرد خانوادگي و اختلاف با ســاير اعضاي خانــواده
 • تن دادن به ازدواج‌های موقــت و ازدواج‌های ثانويه
 • اختلاف بين فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد، ازجمله آثار و پيامدهاي منفي طلاق براي مردان است.

اثرات کلی طلاق بر فرزندان:

آثــار منفی كه طلاق براي فرزندان طــلاق به همراه دارد، ازآن‌جهت مهم اســت كه می‌تواند زمينه بروز بســياري از اختلالات رفتاري، روحي و رواني در آنان باشــد بروز مشکلاتی چون افســردگي در كودكان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشــگري و عصيان در نوجوانان، حسادت، سوءظن و بدبيني نسبت بــه ديگران، فرار از منزل، تــرك تحصيل و افت تحصيلي، بزهكاري و کروی‌های اجتماعي (قتل، دزدي، فحشا و …) ازدواج زودهنگام به‌ویژه براي دختران، ضعف اعتمادبه‌نفس، اختلال هويت، اعتياد، فقر، ضعف ســلامت جســمي و رواني بی‌خوابی، سوءتغذیه، احســاس درماندگي و ســرخوردگي، تجربه عقده حقارت ناشــي از عدم دسترســي به محيط گرم و عاطفي خانوادگي در مقايســه با ديگران و درونی سازی عقده‌های منفي و ضداجتماعی، انزواي اجتماعي، گرايش به انــواع انحرافات اجتماعي و … که می‌تواند زندگــي فــردي و اجتماعي آتي آنان را بــه مخاطره اندازد.

در پدیده طلاق پسران بیش از دختران تحت تأثیر پیامدهای طلاق قرار می‌گیرند و اين تأثیرات بر روی آنان طولانی‌تر است. آن‌ها بعد از طلاق نامنظم و پرخاشگر شده و کنترل اندکی بر خود خواهند داشت بااین‌وجود وابسته‌تر و مضطرب‌تر هستند و ازنظر عزت‌نفس نیز مشکلاتی خواهند داشت. در مدرسه نیز مانند خانه به هنگام بازی رفتاری نامعقولانه تر از کودکان خانواده‌های معمولی دارند، این رفتارها از دو ماه تا یک سال بعد از طلاق ادامه خواهد داشت و سال دوم مشکلات کمتر خواهد شد.

[divider style=”solid” top=”0″ bottom=”15″]

حتما بخوانید: مشاوره تخصصی طلاق

[divider style=”solid” top=”0″ bottom=”15″]

والدين بخصوص در سال اول طلاق به‌شدت دچار اضطراب و احساس تنهایی و فشار عاطفی می‌شوند و بسیاری از آنان مشکلات مالي نیز خواهند داشت زیرا باید دو خانواده را ازلحاظ مالی تأمین کنند و بسیاری از مادرها در خارج از خانه مشغول به کار می‌شوند. این زن‌ها اغلب مسئولیت تأمین معاش و انجام کارهای خانه و نگهداری از فرزندان بر دوششان سنگینی کرده و ناچارند با درآمدی اندک زندگی را بگذرانند؛ بنابراین چون خود والدین تحت‌فشار هستند معمولاً نمی‌توانند تکیه‌گاه مناسب عاطفي باشند تا به هنگام نیاز فرزندانشان به آنان محبت کنند. هرقدر کودک بزرگ‌تر باشد در برابر جدایی سازگاری بهتری خواهد داشت همچنان که کودک بزرگ‌تر می‌شود از روابط بین فردی درک بهتري خواهد داشت و همچنین کنترل بیشتری پیدا می‌کند و کمتر تحت تأثیر روابط خوب یا بد والدین قرار می‌گیرد.

تماس روزانه

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای تماس با مشاور کلیک کنید